Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-21, UZP/ZO/0-1378/07

Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie ponownej oceny wniosków z uwzględnieniem wniosku Odwołującego

4 / 6839

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1378/06

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Dariusz Mariusz Ćwik

arbitrzy:

Antoni Majka

Justyna Anna Morawska-Laska

protokolant

Magdalena Sierakowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Deloitte Business Consulting S.A., Warszawa, ul. Piękna 18

od oddalenia przez zamawiającego Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, Warszawa, Pl. Małachowskiego 2 protestu z dnia 31.10.2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx

po stronie odwołującego się.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie ponownej oceny wniosków z uwzględnieniem

wniosku Odwołującego.

2. Kosztami postępowania obciąża Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, Warszawa, Pl. Małachowskiego 2

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4209 zł 5 gr (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięć złotych pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Deloitte Business Consulting S.A., Warszawa, Ul. Piękna 18 2) dokonać wpłaty kwoty 6709 zł 5 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych pięć groszy) przez Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, Warszawa, Pl. Małachowskiego 2 na rzecz Deloitte Business Consulting S.A., Warszawa, Ul. Piękna 18, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu oraz kosztów zstepstwa prawnego.

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 15790 zł 95 gr (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Deloitte Business Consulting S.A., Warszawa, Ul. Piękna 18 .

3. Uzasadnienie

Odwołujący - Deloitte Business Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł do Zamawiającego - Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska, protest wobec zaniechania przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Opracowanie strategii Poczty Polskiej na lata 2009-2015", nr ref: RZP 25/2007, czynności, do których był on obowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą": niezgodnego z ustawą przeprowadzenia oceny Strona 2 z 6

wniosku Deloitte w odniesieniu do warunków postawionych przez Zamawiającego w ogłoszeniu oraz w odniesieniu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej "rozporządzeniem", na podstawie art. 57 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, niezgodnego z ustawą wykluczenia Odwołującego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, nieprawidłowo przeprowadzonej oceny wniosku Deloitte dotyczącej spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy, niezgodnego z ustawą przeprowadzenia oceny wniosku wykonawcy A. T. Kearney Sp. z o.o. w odniesieniu do warunków postawionych przez Zamawiającego w ogłoszeniu oraz w rozporządzeniu, zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy A. T. Karny Sp. z o.o. Odwołujący żądał w proteście: przeprowadzenia powtórnej oceny wniosków Deloitte i AT Kearney, wykluczenia wykonawcy AT Kearney z postępowania, uznania wniosku Deloitte za jedyny, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, poinformowania wykonawców, którzy złożyli wnioski, o wykluczeniu AT Kearney i dopuszczeniu Odwołującego do udziału w postępowaniu.

Zdaniem Odwołującego uznanie przez Zamawiającego w uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu Odwołującego z postępowania, iż polisa złożona przez Odwołującego nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu, gdyż "dotyczy wypadku, przyszłego możliwego, ale niepewnego" oraz nieprawidłowego określenia zakresu ubezpieczenia, jest niesłuszne. Z dokumentu potwierdzającego, iż Odwołujący jest ubezpieczony u ubezpieczyciela Nautilus Indemnity (Europe) Limited, wynika, iż Odwołujący jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie świadczonych usług, a dodatkowe ubezpieczenie uzyskane od ubezpieczyciela Generali T.U. S.A. zostało zakupione w celu rozwiania wątpliwości co do zdolności ekonomicznej i finansowej, gdyż każdy ze złożonych przez Odwołującego dokumentów, samodzielnie potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zdaniem Odwołującego ubezpieczenie od zdarzeń przyszłych i niepewnych jest właśnie celem i istotą wszelkich umów ubezpieczenia.

Ponadto według Odwołującego załączona do wniosku przez wykonawcę AT Kearney polisa nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie potwierdzenia wymaganej zdolności ekonomicznej i finansowej i m.in. nie potwierdza, iż ubezpieczonym jest A.T. Kearney Sp. z o.o., nie dotyczy szkód z tytułu świadczonych usług i nie potwierdza, że wiąże się z ewentualnym wykonywaniem projektu dla Zamawiającego. Złożone przez tegoż wykonawcę oświadczenie zatytułowane "Polisa Ubezpieczeniowa", nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Strona 3 z 6

Zamawiający protest oddalił, stwierdzając, iż zarzuty są bezzasadne. Zaznaczył, iż złożony przez Odwołującego dokument "Weryfikacja Ubezpieczenia", nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie odpowiada treści ogłoszenia i rozporządzenia. Brak jest określenia zakresu ubezpieczenia i konkretnych wartości zawartych polis. Z przedstawionej przez Odwołującego, po wezwaniu do uzupełniania dokumentu, polisy OC wystawionej przez Generali TU. S.A., wynika zawężona odpowiedzialność ubezpieczenia tylko do zakresu wykonania kontraktu, w następstwie zakończonego postępowania. Z takiego dokumentu powinno wynikać natomiast ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności. Według Zamawiającego przedłożony przez wykonawcę AT Kearney Certyfikat Ubezpieczenia, potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu, wynika z niego, kto jest posiadaczem certyfikatu, wynika, że ubezpieczonym jest ten wykonawca oraz że polisa obejmuje swoim zakresem usługi wykonywane dla klientów w zakresie prowadzonej działalności.

Od powyższego rozstrzygnięcia Odwołujący wniósł odwołanie.

Zdaniem Odwołującego Zamawiający naruszył art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art. 57 ust. 1 ustawy i powtórzył swoje zarzuty i żądania z protestu. Zdaniem Odwołującego argumentacja Zamawiającego jest nieprawidłowa, niezgodna z treścią ogłoszenia i ustawą. Ponadto Zamawiający powtórzył argumentację zawartą w piśmie informującym o wykluczeniu Odwołującego z postępowania. W żaden sposób nie odniósł się merytorycznie do części protestu dotyczącej dokumentu polisy ubezpieczeniowej i oświadczenia dotyczącego ubezpieczenia, zawartych we wniosku A.T. Kearney Sp. z o.o.

Zespół Arbitrów po przeprowadzeniu rozprawy i po wysłuchaniu stron na rozprawie oraz przeprowadzeniu dowodów z dokumentacji postępowania w oryginale zważa co następuję:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zamawiający w sekcji III.2.2 ogłoszenia przedmiotowego postępowania sformułował wymóg przedstawienia dokumentu w postaci polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej odpowiedzialności w zakresie świadczonych usług - minimalna wartość polisy 500 tyś. PLN. W ocenie Zespołu Arbitrów dokument przedstawiony we wniosku Odwołujacego się na stronie 35 wniosku spełnia tak sformułowany wymóg z ogłoszenia, który w istocie stanowi powtórzenie przepisu rozporządzenia par. 1 ust. 3 pkt 3Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, gdyż wskazuje kwotę - suma ubezpieczenia w wysokości przewyższającej 500 tyś. PLN, jak również wbrew twierdzeniu Zamawiającego określa zakres - przedmiot ubezpieczenia tj. potwierdza fakt ubezpieczenia Strona 4 z 6

odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Stwierdzenie ,,ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej’’ odpowiada wymogom rozporządzenia traktującym o ubezpieczeniu w zakresie prowadzonej działalności. Z powyższych względów zdaniem Zespołu Arbitrów czynność Zamawiającego polegająca na wezwaniu w trybie art. 26 do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku w zakresie warunku ogłoszenia sekcji III.2.2 została dokonana mimo braku istnienia przesłanek. Dodatkowo należy wskazać iż w konsekwencji powyższego dołączona przez Odwołujacego się polisa ubezpieczeniowa OC nr PO/02/02/3790/00/2007pozastaje bez znaczenia dla spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Odwołujacego się.

Również za zasadny Zespół Arbitrów przyjął zarzut Odwołujacego się w zakresie uznania wniosku firmy A.T. Kearney Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za niespełniający warunków udziału w postępowaniu w przedmiocie ,,świadectwa ubezpieczenia’’ nr CHI -001712042-01. W ocenie Zespołu Arbitrów treść przedmiotowego świadectwa ubezpieczenia nie rozstrzyga wprost, iż wykonawca A.T. Kearney Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie jest objęty ochrona ubezpieczeniową na podstawie umów ubezpieczeniowych, o których mowa w treści świadectwa. Fakt, iż wykonawca został wskazany jako posiadacz certyfikatu nie jest tożsamym z faktem objęcia go ochrona ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej działalności.

Mając na uwadze powyższe Zespół Arbitrów orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ustawy Prawo zamówień publicznych, uznając za uzasadnione koszty zastępstwa prawnego Odwołujacego się w wysokości 2500zł.

Strona 5 z 6

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 6 z 6

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop