Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-20, UZP/ZO/0-1375/07

Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

8 / 5401

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1375/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Marta Jadwiga Włodarczyk

arbitrzy:

Tadeusz Antoni Szymański

Elżbieta Zasadzińska

protokolant

Magdalena Pazura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Firma Przemysłowo-Budowlana "LECHBUD" Leszek Dziub, Bytom, ul. Mochnackiego 34

od oddalenia przez zamawiającego Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta, Bytom, ul. Parkowa 2 protestu z dnia 30.10.2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Zakład Remontowo-Budowlany Rafał Szukała, Bytom, ul. Daleka 5

po stronie zamawiającego.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta, Bytom, ul. Parkowa 2

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3749 zł 25 gr

(słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć

groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Firmę Przemysłowo-Budowlaną

"LECHBUD" Leszek Dziub, Bytom, ul. Mochnackiego 34

2) dokonać wpłaty kwoty 7349 zł 25 gr (słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści

dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przez Miasto Bytom reprezentowane przez

Prezydenta Miasta, Bytom, ul. Parkowa 2 na rzecz Firmy Przemysłowo-Budowlanej

"LECHBUD" Leszek Dziub, Bytom, ul. Mochnackiego 34, stanowiącej uzasadnione

koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz zastępstwa prawnego

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień

Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 16250 zł 75 gr (słownie: szesnaście tysięcy dwieście

pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z rachunku dochodów własnych

Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Firmy Przemysłowo-Budowlanej

"LECHBUD" Leszek Dziub, Bytom, ul. Mochnackiego 34 .

3. Uzasadnienie

Odwołujący w niniejszym postępowaniu zarzucił Zamawiającemu, iż nie wykluczył on z postępowania firmy Zakład Remontowo-Budowlany Rafał Szukała, mimo przedłożenia przez

tego Wykonawcę referencji, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału Strona 2 z 6

w postępowaniu. Zamawiający zarzutów tych nie uwzględnił, wskazując, iż wskazany wyżej

Wykonawca po przyłączeniu się do postępowania toczącego się w wyniku protestu przedłożył

wyjaśnienia do załączonych do wniosku referencji, z których wynika, że spełnił wskazany

warunek udziału w postępowaniu, bowiem zrealizował roboty remontowe.

Zespół Arbitrów zważył, co następuje:

Zgodnie z zapisem pkt III. ust. 2 pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu w celu spełnienia wymogów przystąpienia do przetargu Zamawiający wymagał od wykonawców wykazania

wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej jednego

remontu w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 mln zł. brutto

potwierdzonego stosownym dokumentem. Zakwestionowany Wykonawca przedłożył referencje, z których wynika, że do 30 maja 2005r. wykonał roboty wewnętrzne wykończeniowe, takie jak

wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, położenie papy termozgrzewalnej na dachu, wykonanie

docieplenia elewacji, wybudowanie klatki schodowej, montaż kanalizacji deszczowej i ściekowej

zewnętrznej oraz położenie kostki brukowej na kwotę 1.200.000 zł. W uzupełnieniu tej referencji

po wniesieniu protestu Wykonawca ten dostarczył Zamawiającemu potwierdzenie wystawcy

referencji, iż dotyczy ona jedynie robót remontowych. Wraz z wniesieniem odwołania Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące udzielonych pozwoleń na użytkowanie. Przedstawiciel Zakładu Remontowo-Budowlanego Rafał Szukała, który przystąpił do postępowania odwoławczego wyjaśnił podczas rozprawy, iż budynek, na terenie którego wykonywał roboty budowlane był

budowany od 2001r. W chwili gdy rozpoczął ich realizację w kwietniu 2004r. budynek był

w stanie surowym zamkniętym.

Zespół Arbitrów ustalił, że budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Piekarskiej 55

w Bytomiu był realizowany na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 18 grudnia 2001r.

Decyzją nr AAB-7353/759/01/04 z dnia 2 grudnia 2004r. został zatwierdzony aneks do projektu

Strona 3 z 6

budowlanego i wydane pozwolenie na wprowadzenie istotnych zmian rozwiązań projektowych w przedmiotowym budynku, polegających na zamianie rozwiązań funkcjonalnych - zmianie

funkcji parteru i I piętra z biurowej na restaurację wraz z technologią kuchni. Firma Rafała Szukały zawarła dnia 18 marca 2004r. umowę na roboty budowlane polegające na remoncie

i przebudowie budynku przy ul. Piekarskiej 55. Przedstawiciel tej firmy wyjaśnił, że zakres robót

wyszczególniony w umowie nie w pełni pokrywał się z faktycznie zrealizowanym w związku ze

zmianą przeznaczenia części budynku. Oceniając przedłożone dowody Zespół Arbitrów wziął

pod uwagę definicje legalne pojęć "remont i przebudowa" zawarte w art. 3 pkt 8 i 7a ustawy

Prawo budowlane, z których w największym skrócie wynika, iż przez remont należy rozumieć

odtworzenie stanu pierwotnego w istniejącym obiekcie, a przebudową jest wykonywanie robót

budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych

istniejącego obiektu budowlanego. Wskazana wyżej decyzja z 2 grudnia 2004r. dotycząca

zatwierdzenia zamiany funkcji parteru i I piętra wskazuje, iż istotą prac niezbędnych do

wykonania w rozumieniu wskazanych wyżej definicji była przebudowa z elementami jedynie

remontu i budowy.

W tej sytuacji przyjąć należało, iż wskazana w referencji kwota 1.200.000 zł, a nawet

wymagana w ogłoszeniu kwota 1.000.000 zł nie mogła w całości dotyczyć wykonanego remontu.

Tym samym Zespół Arbitrów uznał zarzut odwołania za uzasadniony.

Jednocześnie Zespół Arbitrów wskazuje, że nie rozpatrywał zarzutu niewykazania przez

firmę pana R. Szukały robót podobnych, bowiem zarzut ten nie został wyszczególniony

w proteście i odwołaniu.

Interes prawny Odwołującego w kwestionowaniu czynności Zamawiającego był

w przedmiotowej sprawie, w ocenie Zespołu Arbitrów, oczywisty, nie wymagał więc

szczegółowych wywodów. Z dwóch wykonawców zaproszonych do składania ofert po

Strona 4 z 6

wyeliminowaniu konkurenta Odwołujący mógłby być niemal pewny, że przedmiotowe zamówienie otrzyma.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa prawnego pełnomocnika Odwołującego w wysokości 3600,00 zł.

Strona 5 z 6

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 6 z 6

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop