Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-21, UZP/ZO/0-1374/07

: 1

5 / 5401

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1374/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Waldemar Piotr Jankowski

arbitrzy:

Zbigniew Marek Leszczyński

Teresa Grażyna Zjawińska - Jankowska

protokolant

Filip Orczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "CARBOAUTOMATYKA" S.A., Tychy, ul. Budowlanych 168

od oddalenia przez zamawiającego Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie - Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 protestu z dnia r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego

po stronie odwołującego się.

orzeka:

1.

2. Kosztami postępowania obciąża

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł gr (słownie: ) z kwoty wpisu uiszczonego przez

2) dokonać wpłaty kwoty zł gr (słownie: ) przez na rzecz , stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty zł gr (słownie: ) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz .

3. Uzasadnienie

Strona 2 z 3

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 3 z 3

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop