Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-21, UZP/ZO/0-1373/07

Uwzględnia odwołanie, uniewaznia czynność oceny i wyboru ofert i nakzauje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert.

6 / 5401

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1373/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Andrzej Roman Bochenek

arbitrzy:

Józef Górny

Krystyna Anna Krzywda

protokolant

Filip Orczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Zakład Usług Wodnych Danuta Orłowska, Legionowo, ul. Mireckiego 3A

od oddalenia przez zamawiającego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa, ul.Mokotowska 63 protestu z dnia 06.11.2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A., Warszawa, Ul. Modlińska 17

po stronie zamawiającego.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie, uniewaznia czynność oceny i wyboru ofert i nakzauje

Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert.

Strona 2 z 9

2. Kosztami postępowania obciąża Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa, ul.Mokotowska 63

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4476 zł 25 gr (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Zakład Usług Wodnych Danuta Orłowska, Legionowo, ul. Mireckiego 3A

2) dokonać wpłaty kwoty 8076 zł 25 gr (słownie: osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa, ul.Mokotowska 63 na rzecz Zakład Usług Wodnych Danuta Orłowska, Legionowo, ul. Mireckiego 3A, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa prawnego

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 15523 zł 75 gr (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Zakład Usług Wodnych Danuta Orłowska, Legionowo, ul. Mireckiego 3A .

3. Uzasadnienie

Odwołujący wniósł protest na pakiety A, B i C postępowania i zarzucił Zamawiającemu:

- nie dochowanie obowiązku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji,

Strona 3 z 9

- dokonanie oceny wyjaśnień firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. dotyczących rażąco niskiej ceny bez uwzględnienia obiektywnych czynników określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,

- nie dokonanie czynności odrzucenia oferty firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- dokonanie wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A,.

- naruszenie zasady udzielania zamówień wyłącznie Wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Zdaniem Odwołującego postępowanie Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 i 3, art. 90 ust. 2 i 3, art. 89 ust. 3 i 4, art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Mając na względzie powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:

- unieważnienie wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji,

- dokonanie ponownego badania i oceny ofert,

- ocenę wyjaśnień firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. dotyczących rażąco niskiej ceny z uwzględnieniem obiektywnych czynników określonych w art. 90 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych,

- odrzucenie oferty firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- dokonanie wyboru oferty protestującego jako oferty najkorzystniejszej,

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem zasady udzielania zamówień wyłącznie Wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uznał, że protest jest niezasadny i go oddalił.

Strona 4 z 9

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający podał, że w trybie art. 90 przeprowadził postępowanie sprawdzające, czy oferta, która została uznana za najkorzystniejszą, nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złożył wyjaśnienia, które nie rozwiały całkowicie wątpliwości Zamawiającego i dlatego Zamawiający zwrócił się o dodatkowe wyjaśnienia.

Zamawiający wyjaśnienia Wykonawcy uznał "…za prawdopodobne i nie potwierdzające, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia." Zdaniem Zamawiającego zgodnie z art. 6 kc w związku z art. 14 pzp ciężar udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a Zamawiający nie udowodnił istnienia w najkorzystniejszej ofercie rażąco niskich cen.

W tej sytuacji Zamawiający - nie dysponując przekonywującymi dowodami - nie mógł zaprzeczyć tej tezie i odrzucić oferty złożonej przez PBW w Warszawie SA na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 pzp.

Zamawiający w uzasadnieniu przyznaje również, że szereg przesłanek wymienionych w proteście może wskazywać na działania nieuczciwej konkurencji stosowane przez PBW w Warszawie SA, jednak - w odczuciu Zamawiającego - przesłanki te nie przesądzają o możliwości podjęcia przez Zamawiającego decyzji dotyczących unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty PBW w Warszawie SA na podstawie art. 89 ust. 1 pzp.

We wniesionym odwołaniu Odwołujący podtrzymał wszystkie zarzuty oraz wnioski podniesione w proteście, a ponadto uzasadnił swój interes prawny tym, że w przypadku odrzucenia oferty uznanej za najkorzystniejszą, oferta Odwołującego zostałaby uznana jako najkorzystniejsza.

Strona 5 z 9

Zespół arbitrów po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową i wysłuchaniu obecnych

stron zważył, co następuje:

Niespornym jest, że różnica pomiędzy wartością zamówienia, a kwotami

zaproponowanymi w ofercie uznanej za najkorzystniejszą jest bardzo duża w zakresie

dotyczącym pakietów "A", "B" i "C". Wartość zamówienia dla pakietu "A" została

obliczona na kwotę 1 850 000 złotych brutto , dla pakietu "B" 925 000 złotych brutto, dla

pakietu "C" 925 000 złotych brutto. Oferta złożona przez PBW w Warszawie S.A. zawiera ceny: dla pakietu "A" 1 040 332, 23 złotych brutto, dla pakietu "B" 520 152, 26 złotych brutto i dla pakietu "C" 520 152,26 złotych brutto.

W tej sytuacji w myśl utrwalonego orzecznictwa zamawiający ma obowiązek wszcząć

czynności mające na celu ustalenie czy cena oferty najkorzystniejszej nie ma cech ceny

rażąco niskiej.

Zamawiający uczynił zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 90 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych i pismem z dnia 17.10.2007r. - EZ-212/314 03 07 - zwrócił się

do wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o udzielenie w terminie

do 24.10.2007r. wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość

ceny. Wykonawca pismem z dnia 22.10.2007r. - BM/90/2007 - udzielił Zamawiającemu

wyjaśnień, które zdaniem Zamawiającego były jednak niedostateczne i niepełne. w

orzecznictwie Zespołów Arbitrów dominuje pogląd, że nie tylko oferta wykonawcy, który nie

złożył żadnych wyjaśnień, ale również tego, który złożył niepełne lub niedostateczne

wyjaśnienia winna być odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Zamawiający zatem, gdy otrzymał od Wykonawcy wyjaśnienia, które były

niedostateczne i niepełne, winien był ofertę tego wykonawcy odrzucić na podstawie

powołanego wyżej przepisu.

Strona 6 z 9

Zamawiający tymczasem, wbrew dyspozycji art. 90 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych - wezwał Wykonawcę do udzielenia dalszych wyjaśnień, wyznaczając kolejny

termin do ich złożenia.

Kolejne wyjaśnienia Zamawiający uznał "… za prawdopodobne i niepotwierdzające, że

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia".

Zamawiający uznał zatem, że skoro stosownie do treści art. 6 kc "… nie udowodnił

istnienia w najkorzystniejszej ofercie rażąco niskiej ceny", to nie może odrzucić tej oferty

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko Zamawiającego, zarówno co do stosowania przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i rozumienia ciężaru dowodu jest błędne.

Zdaniem Zespołu Arbitrów Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy w formie

pisemnej tylko raz, zaś na wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wyczerpujących wyjaśnień, które pozwoliłyby Zamawiającemu na ocenę czy przedmiotowa cena nie jest

rażąco niska (vide wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 12.08.2005r. sygn. akt

VI Ca 464/05).

Tak więc nieudzielanie przez Wykonawcę wyczerpujących wyjaśnień na żądanie

Zamawiającego w piśmie z dnia 17.10.2007r. rodziło po stronie Zamawiającego obowiązek

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych sprawia, że bezprzedmiotowe staje się rozważanie zarzutu, iż złożenie

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Trzeba jednak stwierdzić, że bezsprzecznie

rażąco niska cena usługi, poniżej kosztów jej wytworzenia może być uznana jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.04.1993r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503).

Strona 7 z 9

O tym, że działanie wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może być podjęte w celu eliminacji innych przedsiębiorców świadczy zapis w wyjaśnieniach

tegoż Wykonawcy z daty 22.10.2007r., z którego wynika, że fakt, iż "… ceny na sezon

zimowy 2007 - 2008 są niższe niż proponowane w latach ubiegłych, nie wyklucza wzrostu tych cen w roku następnym". Wynika to również z analizy informacji o wyborze

najkorzystniejszej oferty przez RZGW w Gdańsku, jeśli chodzi o cenę pracy lodołamacza o

mocy 1000 KM. Posiłkowo również wynika to z cen najmu lodołamaczy PBW Warszawa,

stanowiących załącznik do pisma RWGW w Warszawie do Danuty Orłowskiej z dnia 09.01.2004r.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.

191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasądzając na rzecz Odwołującego koszty

zastępstwa prawnego w kwocie 3 600 złotych.

Strona 8 z 9

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 9 z 9

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop