Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-21, UZP/ZO/0-1372/07,UZP/ZO/0-1376/07

Oddala obydwa odwołania

7 / 6839

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1372/07

UZP/ZO/0-1376/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 21 listopada 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Alicja Teresa Ochmańska

arbitrzy:

Kazimierz Piotr Orzeł

Piotr Alojzy Pieprzyca

protokolant

Magdalena Pazura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.11.2007 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 listopada 2007 r. do łącznego rozpoznania,

a wniesionych przez

A. Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39A

B. Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o., Centrum Informatyki ZETO S.A.; ul. 4 Marca 38

od oddalenia przez zamawiającego Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Karlino, ul. Szymanowskiego 17 protestów z dnia

A 26 października 2007 r.

B 26 października 2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego

po stronie zamawiającego, tj. Winuel S.A., ABG SPIN S.A., Sygnity S.A.; Wrocław, ul. Strzegomskiej 56a oraz częściowo po stronie zamawiającego i odwołującego, tj. Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39a . orzeka:

1. Oddala obydwa odwołania.

2. Kosztami postępowania obciąża

-Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39A,

- Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o., Centrum Informatyki ZETO S.A.; ul. 4 Marca 38

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 597 zł 9 gr (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy) z kwoty wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:

A koszty w wysokości 2 298 zł 55 gr (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39A,

Strona 2 z 11

B koszty w wysokości 2 298 zł 54 gr (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o., Centrum Informatyki ZETO S.A.; ul. 4 Marca 38;

2) dokonać wpłaty kwoty 2 356 zł 86 gr (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt szęść groszy) stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego, w tym:

A kwoty 1 178 zł 43 gr (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) przez Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39A na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Karlino, ul. Szymanowskiego 17, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego z tytułu reprezentacji i dojazdu,

B kwoty 1 178 zł 43 gr (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) przez Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o., Centrum Informatyki ZETO S.A.; ul. 4 Marca 38

na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Karlino, ul. Szymanowskiego 17, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego z tytułu reprezentacji i dojazdu;

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP, w tym

A kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx,

B kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx;

Strona 3 z 11

4) dokonać zwrotu kwoty 35 402 zł 91 gr (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy)

z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołujących się, w tym:

A kwoty 17 701 zł 45 gr (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset jeden złotych czterdzieści pięć groszy) na rzecz Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39A,

B kwoty 17 701 zł 46 gr (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset jeden złotych czterdzieści sześć groszy) na rzecz Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o., Centrum Informatyki ZETO S.A.; ul. 4 Marca 38 .

3. Uzasadnienie

W dniu 19 października 2007r. Konsorcjum ComArch oraz Konsorcjum ZETO otrzymali od Zamawiającego zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na "Usługi projektowania i wdrażania oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty, Przetarg IV". Za najkorzystniejszą uznana została oferta Konsorcjum Winuel.

W dniu 26 października 2007r. Konsorcjum ComArch i Konsorcjum ZETO wnieśli protesty na czynności Zamawiającego podjęte w przedmiotowym postępowaniu, a mianowicie na wybór oferty najkorzystniejszej, zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Winuel.

Protestujący Konsorcjum ComArch zarzucił Zamawiającemu:

Strona 4 z 11

- naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Winuel, pomimo że oferta tego Konsorcjum nie odpowiada treści SIWZ,

- naruszenie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Winuel, pomimo niespełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz poprzez brak złożenia przez Konsorcjum dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu,

- naruszenie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Winuel, pomimo że Konsorcjum złożyło nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania,

- naruszenie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Winuel z przedmiotowego postępowania, pomimo że Konsorcjum nie wniosło wadium.

Zdaniem Protestującego odrzucenie oferty Konsorcjum Winuel jest konieczne, albowiem Zamawiający wymagał przedłożenia w ofercie przez każdego wykonawcę m.in. dokumentu potwierdzającego, że płyta główna została zaprojektowana przez producenta sprzętu. Tymczasem w ofercie Konsorcjum Winuel taki dokument nie został przedłożony. Natomiast obowiązek wykluczenia Konsorcjum Winuel na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi w związku z nieprzedstawieniem trenera certyfikowanego przez producenta zabezpieczeń w "Wykazie personelu", ani też w charakterze podwykonawcy.

Ponadto, zdaniem Protestującego, Konsorcjum Winuel przedłożyło ubezpieczeniową gwarancję wadialną, która nie spełnia wymagań ustawy oraz zapisów SIWZ, bowiem stroną tej gwarancji jest tylko firma Winuel, podczas gdy w skład Konsorcjum wchodzą jeszcze dwie inne firmy. Przedłożona gwarancja ubezpieczeniowa ograniczyła również odpowiedzialność Strona 5 z 11

gwaranta, albowiem nie pokrywa się z treścią art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarzuty podniesione przez Konsorcjum ZETO były następujące:

- Zamawiający wymagał 3 - letniej gwarancji na całą dostawę, chyba że okres gwarancji producenta jest dłuższy. Wykonawca nie spełnił tego wymogu, oferując okres gwarancji krótszy niż 3 lata.

- Zamawiający wymagał dołączenia do oferty certyfikatu ISO 900x dotyczącego autoryzowanego serwisu dla serwerów. W ofercie omawianego wykonawcy brak jest informacji, kto jest autoryzowanym serwisantem, a co za tym idzie, brak jest wymaganego certyfikatu ISO 900x dla autoryzowanego serwisu serwerów.

- Zamawiający wymagał podania strony WWW z darmowymi aktualizacjami systemu operacyjnego serwera typ 1. Ponieważ wykonawca nie podał strony WWW z darmowymi aktualizacjami, można wywnioskować, że niniejszy system nie ma możliwości aktualizowania go przez Internet, co jest niezgodne z wymaganiami SIWZ.

- Zamawiający wymagał dostarczenia drukarki typ 5, z możliwością wydruku 15 str/min. w trybie normalnym A3 mono/kolor. Zaoferowana przez wykonawcę drukarka HP ColorLaserJet 5550DN charakteryzuje się dla podanych warunków prędkością 14 str/min.

- W załączniku "sprzęt dla gmin i powiatów" (pkt 32) wykonawca zaoferował oprogramowanie VMWare Infrastructure 3 Enterprise ESX, które, zgodnie z deklaracją wykonawcy, umożliwia instalację systemów operacyjnych FreeBSD, podczas gdy producent oprogramowania nie potwierdza takiej możliwości. W takiej sytuacji dane wykonawcy są nieprawdziwe.

- Zamawiający wymagał dostarczenia laptopów z matrycą 14’’ SXGA+1400x1050 (4:3). Wykonawca zaoferował notebooki z matrycą 15,4’’ WSXGA 1680x1050 (16:10), które nie spełniają wymogów SIWZ, ponieważ laptopy z mniejszą matrycą stanowią inny segment rynku, Strona 6 z 11

zwykle droższy i przeznaczony do zastosowań mobilnych. Notebooki z matrycą 15,4 są cięższe, przeznaczone do pracy stacjonarnej.

- Zamawiający wymagał Sprzętowego Modułu Kryptograficznego z certyfikowanym poziomem bezpieczeństwa FIPS 140-2 Level 3, popartego stosownym dokumentem lub poświadczoną jego kopią. W ofercie wykonawcy brak jest wymaganego dokumentu, w związku z czym zasadnie należy przyjąć, że oferowane urządzenie nie posiada wskazanej certyfikacji.

- System zaoferowany przez wykonawcę, jako system operacyjny serwera typ 2 RedHat Enterprise Linus, nie posiada wbudowanych usług eDirectory, co stanowiło wymóg wynikający z załącznika "sprzęt dla gmin i powiatów"- pkt 5.

W dniu 5 listopada 2007r. Zamawiający poinformował Konsorcjum ComArch, że protest oddala w całości, zaś w przypadku protestu złożonego przez Konsorcjum ZETO poinformował o odrzuceniu protestu jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony oraz wniesiony po terminie.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Zamawiający wskazał, że:

- nigdzie w SIWZ nie sprecyzował takiego wymogu aby wykonawcy mieli przedłożyć dokumenty potwierdzające, że płyta główna została zaprojektowana przez producenta sprzętu.

Stwierdził, że oświadczenie wykonawcy w tym zakresie czyniło zadość wymogom SIWZ:

- żaden dokument nie był również wymagany na potwierdzenie dysponowania osobą ze stosownym certyfikatem przeprowadzającą powdrożeniowy instruktaż,

- nie zgadza się z zarzutami Protestującego wskazującymi na wadliwie złożone wadium.

W przypadku projektu złożonego przez Konsorcjum ZETO Zamawiający stwierdził, że Protestujący nie ma interesu prawnego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, gdyż zarzutami podniesionymi w proteście nie objął wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty korzystniejsze od jego oferty, a mógł to uczynić. Odtajnienie informacji zastrzeżonych przez Konsorcjum ComArch nastąpiło w dniu 25.10.2007r.

Strona 7 z 11

W dniu 9.11.2007r. Konsorcjum ComArch wniosło odwołanie do Prezesa UZP

podtrzymując w całości zarzuty zawarte w proteście. Konsorcjum ZETO odwołanie złożyło w dniu 10.11.2007r. podtrzymując zarzuty protestu w całości.

Zespół Arbitrów po przeprowadzeniu rozprawy i zapoznaniu się z materiałem

dowodowym przedłożonym na rozprawie, w tym z treścią złożonych ofert oraz po wysłuchaniu

wyjaśnień stron stwierdził, co następuje:

Odwołanie złożone przez Konsorcjum ZETO podlega oddaleniu ze względu na brak

interesu prawnego w złożeniu protestu i odwołania na czynność wyboru oferty

najkorzystniejszej.

W orzecznictwie Zespołów Arbitrów i w orzecznictwie Sądów Okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Zespołów Arbitrów utrwalony został pogląd, że zaistnienie

uszczerbku w interesie prawnym Protestującego czy też Odwołującego łączy się z utratą

możliwości ubiegania się o zamówienie w tym konkretnym postępowaniu, w którym uczestniczy.

W przedmiotowej sprawie Odwołujący Konsorcjum ZETO stracił możliwość uznania jego

oferty za najkorzystniejszą, albowiem oferta Odwołującego jest ofertą najdroższą i znajduje się

na trzeciej pozycji po ocenie Zamawiającego, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Na drugiej pozycji jest oferta złożona przez Konsorcjum ComArch, w stosunku do której nie zostały

postawione merytoryczne zarzuty. W dniu 25.10.2007r. Zamawiający odtajnił część

zastrzeżonych informacji w ofercie Konsorcjum ComArch. Natomiast, jak wynika z oświadczeń

stron złożonych na rozprawie, Odwołujący już w dniu 12.10.2007r. powziął wiadomość

o utajnieniu części oferty złożonej przez Konsorcjum ComArch. Zaniechanie czynności

odtajnienia w okresie wcześniejszym Odwołujący nie oprotestował. Zdaniem Zespołu Arbitrów,

termin do złożenia protestu na treść wszystkich złożonych ofert liczyć należy od dnia podjęcia

przez Zamawiającego decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej i zawiadomienia o tym fakcie

Strona 8 z 11

wszystkich wykonawców. Ostatnim dniem terminu na złożenie protestu był więc dzień 26.10.2007r. W tym terminie protest nie został złożony, co skutkuje oddaleniem wniesionego środka.

Zespół Arbitrów stwierdza, że zarzut braku załączenia do oferty Konsorcjum Winuel dokumentu, że płyta główna została zaprojektowana przez producenta sprzętu, jest niezasadny. Zapis SIWZ w tym zakresie w załączniku nr 1 w zakresie dodatkowych wymagań dla serwera typu 1 i typu 2 brzmi następująco:

"Dokumenty potwierdzające, że oferowany typ i model jest kompatybilny z systemami operacyjnymi:

- MS Windows 2003 Serwer

Zaoferowany serwer musi być wyprodukowany zgodnie z

wymaganiami normy jakości ISO 9001, ISO 9002 lub ISO

9001 dla autoryzowanego przez producenta serwisu sprzętu.

Płyta główna zaprojektowana przez producenta sprzętu.

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty.

- Zestaw szyn i elementów umożliwiających montaż w

Szafie RACK 19’’".

Zdaniem Zespołu Arbitrów z powyższego zapisu nie można jednoznacznie wywnioskować, iż Zamawiający zażądał dokumentów potwierdzających, że zaoferowany serwer jest zgodny z wymaganiami norm jakości ISO, że serwis sprzętu autoryzowany przez producenta posiada certyfikat ISO 9002 lub 9001 oraz że płyta główna została zaprojektowana przez producenta sprzętu. Zespół Arbitrów stoi na stanowisku, że zapis "wymagane dokumenty dołączyć do oferty" dotyczy akapitu 1, w którym stawiany jest warunek przedstawienia dokumentów potwierdzających kompatybilność typu i modelu sprzętu z systemem operacyjnym MS Windows 2003 Serwer.

Strona 9 z 11

Zdaniem Zespołu Arbitrów również warunek określony w załączniku nr 2 dotyczący:

"zapewnienia powdrożeniowego instruktażu z zakresu konfiguracji i zarządzania

zaproponowanego systemu zabezpieczeń. Zapewniony instruktaż musi być przeprowadzony dla 7 osób w języku polskim przez trenera certyfikowanego przez producenta zabezpieczeń" nie

wskazuje na obowiązek dołączenia do oferty jakiegokolwiek dokumentu na potwierdzenie tej

okoliczności. Wynika z tego, że Zamawiający pozostawił tutaj dowolność wykonawcom. Wykonanie przedmiotu zamówienia w tym zakresie nie musi wiązać się z koniecznością

powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcy.

W kwestii trzeciego z zarzutów dotyczącego braku zabezpieczenia oferty wymaganym

wadium Zespół Arbitrów stwierdza, że zarzut jest niezasadny.

Z treści pełnomocnictwa wynika, że lider Konsorcjum uprawniony był do wniesienia całego, wymaganego przez Zamawiającego wadium. Dla skuteczności złożonego wadium

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nie jest konieczne wymienienie w jej treści obok

pełnomocnika - lidera, również pozostałych członków Konsorcjum. Czynności dokonane przez

pełnomocnika w granicach umocowania pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla umocowanego. Ponadto Zespół Arbitrów wyjaśnia, że prawo zatrzymania wadium przysługuje

Zamawiającemu z mocy prawa w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191

ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem kosztów reprezentacji

i dojazdu pełnomocnika Zamawiającego w łącznej kwocie 2356,86 zł.

Strona 10 z 11

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić

Strona 11 z 11

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop