Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-20, UZP/ZO/0-1369/07

Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność Zamawiającego z dnia 24.10.2007r. dotyczącą wezwania firmy Kaszub Dariusz Kaszuba do uzupełnienia dokumentów w postaci sprawozdania finansowego za 2006 rok

9 / 6839

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1369/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Waldemar Maciej Stodolak

arbitrzy:

Elżbieta Halina Tomaka

Marek Madaliński

protokolant

Magdalena Pazura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez UNIPOL Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73

od odrzucenia przez zamawiającego Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, Jarocin, ul. Sportowa 6 protestu z dnia 26.10.2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx

po stronie odwołującego się.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność Zamawiającego z dnia 24.10.2007r. dotyczącą

wezwania firmy Kaszub Dariusz Kaszuba do uzupełnienia dokumentów w postaci sprawozdania finansowego za 2006 rok.

2. Kosztami postępowania obciąża Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, Jarocin, ul. Sportowa

6

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4275 zł 93 gr

(słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy

grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez UNIPOL Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska

73

2) dokonać wpłaty kwoty 6275 zł 93 gr (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt

pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) przez Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, Jarocin, ul. Sportowa 6 na rzecz UNIPOL Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego

poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz zastępstwa prawnego

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień

Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 15724 zł 7 gr (słownie: piętnaście tysięcy siedemset

dwadzieścia cztery złote siedem groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu

Zamówień Publicznych na rzecz UNIPOL Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73 .

3. Uzasadnienie

Zamawiający, tj. Jarocin Sport Sp. z o.o. prowadzi postępowanie w trybie przetargu

nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie

w Jarocinie".

Strona 2 z 5

W dniu 24.10.2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wezwaniu firmy

KASZUB Dariusz Kaszuba do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu.

Na czynność powyższą w dniu 26.10.2007 r. złożyła protest firma UNIPOL Sp. z o.o.

W proteście zakwestionowano zarówno samą formalną możliwość wezwania Wykonawcy po raz

kolejny do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu jak i merytoryczną zasadność takiego postępowania.

W dniu 29.10.2007 r. Zamawiający protest odrzucił jako niedopuszczalny na podstawie

art. 180 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W odwołaniu z 05.11.2007 r. firma UNIPOL Sp. z o.o. podtrzymała zarzuty zawarte

w proteście i wniosła o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Zespół Arbitrów stwierdził, iż w świetle obowiązujących przepisów i zapisów SIWZ brak

było podstaw prawnych do żądania uzupełnienia przez firmę Kaszub Dariusz Kaszuba Sp. z o.o. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2002r. Nr 76 poz. 694

z późn. zm.) przepisy niniejszej ustawy stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do m.in. mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek

handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych,

z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego

Banku Polskiego, osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób

fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość

w walucie polskiej 800.000 euro.

Strona 3 z 5

Mając na uwadze powołany przepis oraz treść pisma z 24.10.2007r. należy stwierdzić, iż brak

było podstaw do żądania sprawozdania finansowego za 2006 rok w związku z osiągnięciem

w tym roku przychodu netto przekraczającego wartość 800 000 euro. Obowiązek stosowania

przepisów o rachunkowości, w tym konieczności sporządzenia sprawozdań finansowych w przypadku tej firmy powstanie dopiero od następnego roku. W konsekwencji brak było podstaw prawnych do żądania opisanego wyżej dokumentu.

Zespół Arbitrów nie podzielił natomiast argumentów Odwołującego w zakresie

niemożności ponownego wezwania tego samego Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust.

3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Zespołu Arbitrów taki zakaz nie wynika

z literalnego brzmienia powołanego wyżej przepisu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191

ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa prawnego

pełnomocnika Odwołującego w wysokości 2000,00 zł.

Strona 4 z 5

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 5 z 5

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop