powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Barnim Lewna arbitrzy: Teresa Sinko Marcin Józef Sowula protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Siemens Sp. z o.o., Warszawa, ul. Żupnicza 11 od oddalenia przez zamawiającego Specjalistyczny Szpital Wojewódzki W Ciechanowie, Ciechanów, ul. Powstanców Wielkopolskich 2 protestu z dnia 23.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Ge Medical Systems Polska Sp. Z O.O., Warszawa, Al. Wilanowska 372 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Siemens Sp. z o.o., Warszawa, ul. Żupnicza 11 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2604 zł 54 gr (słownie: dwa tysiące sześćset cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez Siemens Sp. z o.o., Warszawa, ul. Żupnicza 11 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.