Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-11-20, UZP/ZO/0-1367/07

Oddala odwołanie

10 / 5401

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1367/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 20 listopada 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Krzysztof Barnim Lewna

arbitrzy:

Teresa Sinko

Marcin Józef Sowula

protokolant

Filip Orczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372

od oddalenia przez zamawiającego Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów, ul. Powstanców Wielkopolskich 2 protestu z dnia 23.10.2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Siemens Sp. Z O.O., Warszawa, Ul. Żupnicza 11

po stronie zamawiającego.

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2604 zł 55 gr (słownie: dwa tysiące sześćset cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372

2) dokonać wpłaty kwoty 3600 zł 0 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372 na rzecz Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów, ul. Powstanców Wielkopolskich 2, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów zastępstwa prawnego

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 17395 zł 45 gr (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 372 .

3. Uzasadnienie

Zamawiający - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie prowadzi, w trybie przetargu ograniczonego postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa rezonansu magnetycznego.

Pismem z dnia 23 października 2007 roku protest na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej złożył Siemens sp. z o.o. w Warszawie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie Strona 2 z 12

art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 3 i art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 prawa zamówień publicznych. W uzasadnieniu wskazał on, że w wybranej ofercie, złożonej przez GE Medical Systems Polska sp. z o.o w Warszawie zawarte są następujące wady:

1. Pkt III.4 SIWZ wymagał by zamówienie zrealizowane zostało nie później niż 15 grudnia 2007 roku. W wybranej ofercie (pkt III.6) określono termin dostawy na 6 tygodni od daty podpisania umowy. Takie określenie jest zdaniem spółki Siemens niezgodne z treścią specyfikacji, zwłaszcza, że czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania powoduje, że realizacja umowy w ciągu 6 tygodni od jej zawarcia czyni nierealnym jej wykonanie do 15 grudnia 2007 roku.

2. W pkt VI.5 załącznika nr 2 do SIWZ zawarto wymóg zaoferowania aplikacji klinicznej “badania ortopedyczne". W wybranej ofercie brak jakiegokolwiek potwierdzenia zaoferowania takiej funkcji, co powoduje niezgodność jej treści z wymaganiami specyfikacji.

3. W pkt VI.6 załącznika nr 2 do SIWZ zawarto wymóg zaoferowania aplikacji klinicznej “spektroskopia protonowa". W wybranej ofercie brak jakiegokolwiek potwierdzenia zaoferowania takiej funkcji, co powoduje niezgodność jej treści z wymaganiami specyfikacji.

4. W pkt I.6 załącznika nr 2 do SIWZ zawarto wymóg zaoferowania korekty homogeniczności pola wyższego rzędu. W wybranej ofercie zaoferowano funkcję SmartPrescan, która zdaniem spółki Siemens jest rozwiązaniem zapewniającym korektę homogeniczności pierwszego rzędu. W tej sytuacji treść oferta jest niezgodna z zapisami SIWZ, a ponadto jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. W pkt IV.10 załącznika nr 2 do SIWZ zawarto wymóg zaoferowania 2 cewek elastycznych płachtowych (większej i mniejszej), tj. prostokątnych lub dedykowanych cewek sztywnych - kwadraturowych/spolaryzowanych kołowo do badań barku, nadgarstka. W wybranej ofercie zaoferowano cewki elastyczne nie mające zróżnicowanej wielkości, ani polaryzacji Strona 3 z 12

kwadraturowej/kołowej. W tej sytuacji treść oferta jest niezgodna z zapisami SIWZ, a ponadto jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. W pkt IV.2 załącznika nr 2 do SIWZ zawarto wymóg zaoferowania minimum 8-elementowej cewki wielokanałowej dedykowanej do głowy, zapewniającej akwizycje równoległe. W wybranej ofercie zaoferowano cewkę 13-elementową, jednakże nie zapewniającą jednoczesnego obrazowania głowy ze wszystkich elementów. Ponieważ Zamawiający przyjął do oceny tego parametru 13 elementów należy, zdaniem spółki Siemens, uznać że w ofercie przedstawiono nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, a zatem spółka GE Medical Systems powinna ulec wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt pzp, a nadto złożenie jej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Zgodnie z pkt VI.4.3 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający przyznawał dodatkowe punkty ofercie, w której zaoferowano funkcję Nawigatora 2D dla badań w obszarze abdominalnym. W wybranej ofercie potwierdzono realizowanie tej funkcji przez opcję “Nawigator 3D". Zdaniem spółki Siemens wybrany wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd ponieważ wskazana przez niego opcja jest nawigatorem 3D (nie 2D), a ponadto służy do badań kardiologicznych nie zaś jamy brzusznej. W tej sytuacji spółka GE Medical Systems powinna ulec wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt pzp, a nadto złożenie jej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8. Zgodnie z pkt VI.7.2 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający przyznawał dodatkowe punkty ofercie, w której zaoferowano technikę autokalibracji dla algorytmów SENSE w obrazowaniu równoległym. W wybranej ofercie potwierdzono realizowanie tej funkcji przez technikę GEM. Zdaniem spółki Siemens wybrany wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd ponieważ Strona 4 z 12

wskazana przez niego technika nie bazuje na algorytmach SENSE, a na rekonstrukcji w przestrzeni k. W tej sytuacji spółka GE Medical Systems powinna ulec wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt pzp, a nadto złożenie jej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Zgodnie z pkt VI.10 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający przyznawał dodatkowe punkty ofercie, w której zaoferowano techniki redukcji artefaktów ruchowych bazujące na sekwencjach T1, T2 i FLAIR. W wybranej ofercie potwierdzono realizowanie tej funkcji przez funkcję PROPELLER, zaznaczając, że sekwencje T1 są w trakcie opracowywania. Zdaniem spółki Siemens wybrany wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd ponieważ wskazana przez niego technika nie jest oparta na sekwencji T1 W tej sytuacji spółka GE Medical Systems powinna ulec wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt pzp, a nadto złożenie jej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Zgodnie z pkt VII.5 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający przyznawał dodatkowe punkty ofercie, w której zaoferowano sekwencję 3D DESS. W wybranej ofercie potwierdzono realizowanie tej funkcji przez sekwencję MERGE. Zdaniem spółki Siemens wybrany wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd ponieważ wskazana przez niego sekwencja nie ma nic wspólnego z ocenianymi sekwencjami 3D DESS. W tej sytuacji spółka GE Medical Systems powinna ulec wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt pzp, a nadto złożenie jej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Zgodnie z pkt XI.5 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający przyznawał dodatkowe punkty ofercie, w której zaoferowano ilościowe badania perfuzji na konsoli postprocessingowej. W wybranej ofercie potwierdzono realizowanie tej funkcji przez pakiet FuncTool. Zdaniem Strona 5 z 12

spółki Siemens wybrany wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd ponieważ pakiet ten odnosi się do kontroli podstawowej, nie zaś postprocessingowej. W tej sytuacji spółka GE Medical Systems powinna ulec wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt pzp, a nadto złożenie jej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wskazując powyższe zarzuty Siemens sp. z o.o. zażądał dokonania ponownej oceny ofert oraz wykluczenia GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z postępowania lub odrzucenia jego oferty.

Pismem z dnia 29 października 2007 roku przystąpienie do postępowania protestacyjnego po stronie Zamawiającego zgłosiła GE Medical Systems Polska sp. z o.o. Odnosząc się do poszczególnych zarzutów protestu podała, że:

1. Zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ termin jej realizacji został określony na 6 miesięcy od daty zawarcia, wobec czego zaoferowany termin 6 tygodni odpowiada wymaganiom specyfikacji.

2. Wszystkie tomografy oferowane przez GE zawierają sekwencje umożliwiające prowadzenie badań ortopedycznych w standardzie, tak więc posiada je również zaoferowany aparat.

3. Pkt VI.6 załącznika nr 2 do SIWZ odnoszący się do spektroskopii protonowej składa się z 6 podpunktów, zdaniem wykonawcy jest zatem oczywiste, że odpowiadając “tak" na przynajmniej jeden z tych podpunktów odpowiada się zarazem twierdząco na punkt będący dla tych podpunktów tytułem.

4. Zarzut braku korekty homogeniczności pola wyższego rzędu jest bezzasadny, gdyż celem Zamawiającego było spełnienie wymogów homogeniczności pola magnetycznego oraz możliwości przeprowadzenia badań spektroskopowych, te zaś oferowany aparat spełnia.

Strona 6 z 12

5. Cewki zaoferowane przez GE są cewkami elastycznymi płachtowymi, prostokątnymi, spolaryzowanymi kwadraturowo i o różnych rozmiarach, tak więc spełniają wymogi SIWZ.

6. Cewka podana jako odpowiedź na wymaganie z pkt IV.2 załącznika nr 2 do SIWZ posiada żądane 8 elementów pomiarowych, co wynika z dokumentacji technicznej. Dodatkowy wymóg Zamawiającego dotyczył podania ilości elementów cewki i jej nazwy, nie obejmował natomiast obowiązku podania ilości elementów obrazujących.

7. Zaoferowana funkcja Navigator 3D umożliwia detekcję i redukcję artefaktów ruchowych w obszarze brzucha w minimum dwóch kierunkach jednocześnie, tak więc spełnia wymaganie SIWZ.

8. Zaoferowany algorytm GEM jest połączeniem wymaganej techniki SENSE i techniki GRAPPA, wobec czego spełnia wymóg Zamawiającego.

9. Zarzut podania nieprawdziwej informacji o dysponowaniu sekwencjami T1 jest bezpodstawny ponieważ w ofercie wyraźnie zaznaczono, że oferowane urządzenie nimi nie dysponuje.

10. Parametr podany na podstawie pkt VII.5 załącznika nr 2 do SIWZ nie ma charakteru granicznego lecz ocenny i jego nie spełnianie nie powoduje odrzucenia oferty.

11. Pakiet FuncTool konsoli postprocessingowej spełnia wymóg z pkt XI.5 załącznika nr 2 do SIWZ, dlatego też zarzut spółki Siemens jest bezzasadny.

Wykonawca GE Medical Systems wskazał również, że wykonawca Siemens błędnie podał wartości w pkt I.7 i I.8 załącznika nr 2, który to zarzut winien skutkować odrzuceniem jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Pismem z 2 listopada 2007 roku Zamawiający uwzględnił protest w zakresie zarzutów opisanych jako 2, 3, 6 i 9 oddalając go pozostałym zakresie. W uzasadnieniu nie wskazano powodów oddalenia protestu, odnosząc się wyłącznie do zarzutów uwzględnionych i podając, że: Strona 7 z 12

Ad 2. GE Medical Systems nie potwierdziła w ofercie, że oferowany przez nią tomograf zawiera sekwencje umożliwiające prowadzenie badań ortopedycznych.

Ad 3. GE Medical Systems nie potwierdziła w ofercie, że oferowany przez nią tomograf posiada aplikację kliniczną “spektroskopia protonowa".

Ad 6. GE Medical Systems podała informację o ilości elementów w cewce nie zaś jak tego wymagała specyfikacja - o ilości elementów obrazujących jednocześnie.

Ad 9. GE Medical Systems nie potwierdziła, że oferowane przez nią urządzenie posiada sekwencje T1

Od rozstrzygnięcia tego, pismami z 7 listopada 2007 roku, odwołania do Prezesa UZP złożyli zarówno Siemens sp. z o.o. w Warszawie, jak i GE Medical Systems sp. z o.o. Warszawie. Wykonawca Siemens podtrzymał zarzuty o numerach 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11, a więc wszystkie oddalone przez Zamawiającego, przytaczając wcześniejszą argumentację oraz ponawiając żądania protestu.

Wykonawca GE Medical Systems zażądał nakazania utrzymania w mocy decyzji dotyczącej wyboru swojej oferty, odrzucenia oferty firmy Siemens sp. z o.o., jako sprzecznej z treścią specyfikacji oraz zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego. Odnosząc się do zarzutów protestu uwzględnionych przez Zamawiającego, dodał do argumentów odnoszących się do zarzutów nr 2, 3 , 6 i 9, a przytoczonych w przystąpieniu do protestu, iż:

Ad 2. Zaoferowany przez niego tomograf zawiera sekwencje umożliwiające przeprowadzenie badań ortopedycznych, co wynika z jego dokumentacji technicznej oraz oświadczenia producenta.

Strona 8 z 12

Ad 9. Zdaniem wykonawcy podał on prawdziwą informację, że oferowane urządzenie nie

zapewnia możliwości redukcji artefaktów techniką T1, a ponadto parametr ten miał

charakter ocenny nie zaś graniczny.

Wykonawca GE Medical Systems wskazał również, że Zamawiający zaniechał

ustosunkowania się do zarzutu błędnego podania wartości w pkt I.7 i I.8 załącznika nr 2, który to

zarzut winien skutkować odrzuceniem oferty Siemens na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Odwołujący GE Medical Systems złożył pismem z dnia 14.11.2007r. przystąpienie do postępowania odwoławczego z odwołania Wykonawcy - SIEMENS, stając po stronie

Zamawiającego i podtrzymując wcześniejszą argumentację.

Pismem z dnia 16.11.2007r. Odwołujący SIEMENS zgłosił przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w stosunku do odwołania

wniesionego przez GE Medical Systems, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Wobec uznania, że odwołanie Wykonawcy - SIEMENS - podlega odrzuceniu, Zespół

Arbitrów w dniu 20.11.2007r. wydał stosowne postanowienie, co w konsekwencji powoduje, że niniejsze orzeczenie dotyczyć będzie jedynie złożonego przez GE Medical Systems.

Zespół Arbitrów zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy zauważyć, że środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują w stosunku do czynności i zaniechań Zamawiającego. Należy uznać, iż czynność Zamawiającego dotycząca rozstrzygnięcia protestu, była w istocie

uznaniem faktu, iż wybór oferty Wykonawcy GE Medical Systems został dokonany z

naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Odnosząc się do poszczególnych zarzutów

należy uznać, że GE Medical Systems w istocie nie potwierdziła w swojej ofercie, że

Strona 9 z 12

oferowany przez nią tomograf zawiera sekwencje służące do badań ortopedycznych. W pkt

VI.5, w którym należało potwierdzić oferowanie tejże funkcji, Odwołujący nie dokonał żadnego wpisu. Brak potwierdzenia lub zaprzeczenia uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie

prawidłowej oceny złożonej oferty, która w tym zakresie wymaga uzupełnienia, przy czym

zdaniem Zespołu Arbitrów takie uzupełnienie jest dopuszczalne na podstawie art. 26 ust. 3 w

zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Zespołu Arbitrów nie

można uznać wyjaśnień Odwołującego jakoby fakt zawierania sekwencji do badań

ortopedycznych mógł zostać potwierdzony przez spełnienie innych wymagań, Odwołujący

nie przedstawił bowiem żadnego dowodu, że dysponowanie określonymi innymi funkcjami

automatycznie powoduje, że oferowane urządzenie dysponuje możliwością wykonywania badań

ortopedycznych.

Za prawidłowe należy również uznać stwierdzenie Zamawiającego, że w swej ofercie

GE Medical Systems nie potwierdziła, iż oferowany przez nią tomograf posiada aplikację

kliniczną "spektroskopia protonowa". W punkcie VI.6 przewidziano na potwierdzenie tej

funkcji wpisanie słowa "tak". W ofercie Wykonawca GE Medical Systems nie dokonał

jakiegokolwiek wpisu, w związku z czym konieczne wydaję się wezwanie tegoż wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego.

W opinii Zespołu Arbitrów dokonane przez Wykonawcę GE Medical Systems

wypełnienie pola IV.2, dotyczące liczby cewek, nie jest co prawda sprzeczne z treścią SIWZ,

która jednoznacznie wymagała podania elementów cewki (nie zaś elementów obrazujących cewki), ale uniemożliwia prawidłowe przydzielanie punktów za ten parametr, w związku z

czym dla zapewnienia zgodności działania Zamawiającego z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych konieczne jest zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie treści

oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona 10 z 12

Zdaniem Zespołu Arbitrów Wykonawca GE Medical Systems nie podał w pkt

VI.10 nieprawdziwej informacji, bowiem jednoznacznie stwierdził, że oferowane prze z niego

urządzenie nie dysponuje sekwencjami T1. Należy jednak zauważyć, że Zamawiający

nieprawidłowo przyznał jego ofercie punkty, tak jakby wymóg dysponowania sekwencją T1 został spełniony. W tej sytuacji uchyleniem decyzji o ocenie oferty, a tym samym o

przyznaniu jej określonej liczby punktów należy uznać za prawidłowe, bowiem jej

utrzymanie w mocy stanowiłoby naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Zespół Arbitrów stoi na stanowisku, że wymienione powyżej uchybienia i nieścisłości

nie mogą przy obecnym stanie wiedzy prowadzić do zapowiadanego przez Zamawiającego

odrzucenia uznanej za najkorzystniejszą oferty złożonej przez GE Medical Systems, a jedynie

do konieczności ponowienia jej oceny, po uzupełnieniu informacji i dokumentów na

podstawie art. 26 ust. 3 i art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zespół Arbitrów orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasądzajac na rzecz Zamawiającego koszty

zastępstwa prawnego w kwocie 3 600 złotych, jako maksymalne wynagrodzenie pełnomocnika

przewidziane w § 4 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19

maja 2006r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania

oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz.U. Nr87,

poz. 608).

Strona 11 z 12

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 12 z 12

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop