powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 16 listopada 2007 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Sebastian Remigiusz Kowalski-Paszko protokolant Magdalena Pazura Wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 16 listopada 2007 r. odwołania wniesionego przez ATM S.A., Warszawa, ul. Grochowska 21a od odrzucenia przez zamawiającego Opolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Opole, ul. Głogowska 37 protestu z dnia 17 października 2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. postanawia: 1. Umarza postępowanie. 1 2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych UZP na rzecz ATM S.A., Warszawa, ul. Grochowska 21a kwoty 10000 zł 0 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej połowę uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz xxx koszty postępowania w kwocie 0 zł 0 gr (słownie: xxx)1). 3. Kosztami postępowania obciąża xxx i nakazuje2): 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 0 zł 0 gr (słownie: xxx) z kwoty wpisu uiszczonego przez xxx 2) dokonać wpłaty kwoty 0 ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.