powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 15 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik arbitrzy: Antoni Majka Grażyna Opalińska protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe MOLEWSKI Sp. z o.o., Chodecz, ul. Kaliska 11 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Kutno, Kutno, Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18 protestu z dnia 17.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe MOLEWSKI Sp. z o.o., Chodecz, ul. Kaliska 11 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4257 zł 75 gr (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe MOLEWSKI Sp. z o.o., Chodecz, ul. Kaliska 11 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.