powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 12 listopada 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Trzópek arbitrzy: Zbigniew Marek Leszczyński Marek Jerzy Błasiak protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 12.11.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez CSG POLSKA Sp. z o.o., Wrocław, ul. Ożynowa 32 od oddalenia przez zamawiającego Zarząd Dróg i Transportu, Łódź, ul. Piotrkowska 175 protestu z dnia 12.10.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża CSG POLSKA Sp. z o.o., Wrocław, ul. Ożynowa 32 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4107 zł 24 gr (słownie: cztery tysiące sto siedem złotych dwadzieścia cztery grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez CSG POLSKA Sp. z o.o., Wrocław, ul. Ożynowa 32 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.