Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-02, KIO 2194/22

Sygn. akt: KIO 2194/22 WYROK z dnia 2 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Bogusława Tokarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 sierpnia 2022 r. przez wykonawcę odwołującego A... sp. z o.o., ul. (...), W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, przy udziale wykonawcy C... sp. z o.o., ul. (...), Z., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania ujawnienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny wraz z załącznikami zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa przez wykonawcę C... sp. z o.o. i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odtajnienie ww. wyjaśnień wraz z załącznikami oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   ceny automatycznie są chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa bez potrzeby wykazania spełnienia przesłanek

2   -   i zasadności zastrzeżenia przez niego tajemnicy przedsiębiorstwa. Wobec powyższych ustaleń Izba postanowiła

3   -   zakresie zarzutu nr 1 dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa, Izba nie rozpoznała odwołania w

+43 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28