Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-19, KIO 2316/22 premium

Sygn. akt: KIO 2316/22 WYROK z dnia 19 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 września 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 września 2022 r. przez wykonawcę Z(1)... sp. z o.o. z siedzibą we W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu przy udziale wykonawcy Z(2)... S.A. z siedzibą w K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy G... sp. z o.o. z siedzibą w C., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Z(1)... sp. z o.o. z siedzibą we W. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła roboty budowlane wykonane na własne potrzeby

1   -   przywołane zadanie inwestycyjne Wykonawca realizował na własne potrzeby, na potwierdzenie należytego wykonania ww. robót Wykonawca złożył oświadczenie własne potwierdzające należyte wykonanie prac obejmujących między innymi roboty budowlane polegające na wykonaniu prac ziemnych oraz ław fundamentowych

2   -   inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn

3   -   przywołane zadanie inwestycyjne Wykonawca realizował na własne potrzeby, na potwierdzenie należytego wykonania ww. robót Wykonawca złożył Oświadczenie własne potwierdzające należyte wykonanie prac obejmujących między innymi roboty budowlane polegające na wykonaniu prac ziemnych oraz ław fundamentowych

+238 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28