Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-02, KIO 1822/22

Sygn. akt KIO 1822/22 WYROK z dnia 2 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Maksym Smorczewski Protokolant: Dawid Gajewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez wykonawcę B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez PGE Energia Ciepła spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w części, uznając za uzasadniony zarzut naruszenia art. 433 pkt 4) w związku z art. 16 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w związku z art. 353[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, i nakazuje PGE Energia Ciepła spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie usunięcie postanowienia § 16 ust. 16.10 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 3. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w 4/5 oraz zamawiającego PGE Energia Ciepła spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w 1/5 i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 439

1   -   lub wartości jej wykonania; 3. art. 439 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 Pzp w zw. z art. 8 Pzp w zw. z art. 58 k.c i 3531

2   -   przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) lub art. 439 ust. 1 Ustawy PZP, tj

3   -   Wynagrodzenia Umownego nastąpi na podstawie art. 439 Ustawy PZP, zgodnie z poniższymi

+85 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28