Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-02, KIO 1822/22 premium

Sygn. akt KIO 1822/22 WYROK z dnia 2 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Maksym Smorczewski Protokolant: Dawid Gajewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez wykonawcę B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez PGE Energia Ciepła spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w części, uznając za uzasadniony zarzut naruszenia art. 433 pkt 4) w związku z art. 16 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w związku z art. 353[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, i nakazuje PGE Energia Ciepła spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie usunięcie postanowienia § 16 ust. 16.10 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 3. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w 4/5 oraz zamawiającego PGE Energia Ciepła spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w 1/5 i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła "436 pkt 3"

1   -   13.5 Projektu z art. 436 pkt 3) Pzp, art. 16 pkt 1

2   -   ust. 13.9 Projektu. Art. 436 pkt 3) Pzp nakazuje zawarcie w umowie

3   -   prawnych uzasadniających zarzut naruszenia art. 436 pkt 3 Pzp w związku z art

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28