Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-07-07, KIO 1582/22

Sygn. akt: KIO 1582/22 WYROK z dnia 7 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 r. przez wykonawcę SHIPCON LTD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniach 1, 2 i 4, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy SHIPCON LTD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zadaniach 1, 2 i 4 oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert w tych zadaniach z uwzględnieniem oferty odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę SHIPCON LTD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz wykonawcy SHIPCON ...

Przykładowe fragmenty dla hasła samodzielne uzupełnienie dokumentów

1   -   upływem wyznaczonego terminu na przedstawienie dokumentów pismem z dnia 16 maja 2022 r. dokonał uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, z wyjątkiem dwóch dokumentów w postaci zaświadczenia z Krajowego

2   -   urzędu przedłużyć Wykonawcy termin na uzupełnienie brakujących dokumentów w sytuacji, gdy powziął informację

3   -   uwzględnił, że termin na uzupełnianie dokumentów lub oświadczeń może być samodzielnie przedłużany przez Zamawiającego, a decyzja

+92 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28