Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-19, KIO 2283/22

Sygn. akt: KIO 2283/22 WYROK z dnia 19 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie dnia 14 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 31 sierpnia 2022 r. przez wykonawcę Heatco Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach przy udziale wykonawcy INSTALMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. Odrzuca odwołanie jako wniesione po terminie w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu jako dotyczące odpowiedzi zamawiającego na pytania nr 2, 4, 7, 9, 10. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszt wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego oraz kwotę 792 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamawiający nie zmienił treści swz

1   -   do PFU, stanowiącym załącznik do SWZ (który nie został zmieniony). Zamawiający nie zmienił w odpowiedzi na to pytanie w żadnym zakresie treści SWZ, a zatem termin na wniesienie

2   -   zakresie pytania nr 4, zdaniem Zamawiającego, tak naprawdę jest to wniosek o zmianę SWZ, na który Zamawiający nie miał obowiązku odpowiadać. Zamawiający nie zmienił w odpowiedzi na tę pytanie w żadnym zakresie treści SWZ, z czego z kolei wynika

3   -   odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający faktycznie zmienił treść SWZ, którą następnie zakwestionował Odwołujący wniesionym odwołaniem. Nie można więc mówić w tym

+99 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28