Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-19, KIO 2283/22 premium

Sygn. akt: KIO 2283/22 WYROK z dnia 19 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie dnia 14 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 31 sierpnia 2022 r. przez wykonawcę H... Sp. z o.o. z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach przy udziale wykonawcy I... Sp. z o.o. z siedzibą w T. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. Odrzuca odwołanie jako wniesione po terminie w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu jako dotyczące odpowiedzi zamawiającego na pytania nr 2, 4, 7, 9, 10. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszt wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego oraz kwotę 792 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, zero groszy) stanowiącą koszt dojazdu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "termin na wniesienie odwołania" udostępnienie nowy

1   -   r. Trzeba więc uznać, że termin na wniesienie odwołania upłynął 15 sierpnia 2022 r

2   -   w tym przypadku o uchybieniu terminowi na wniesienie odwołania. Zgodnie z treścią pytania nr

3   -   Zamawiający nie zmieniał ich kształtu. Termin na wniesienie odwołania w tym zakresie upłynął. Z

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28