Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-01, KIO 1795/22

Sygn. akt: KIO 1795/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Członkowie: (...) (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego C(1)... S. A. w P. i T... Sp. z o. o. w C. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Koleje Dolnośląskie S. A. w Legnicy przy udziale przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego S... Sp. z o. o. Sp. k. w L. i C(2)... Sp. z o. o. w B. przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego konsorcjum C(1)... S. A. w P. i T... Sp. z o. o. w C. i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez C(1)... S. A. w P. i T... Sp. z o. o. w C. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza solidarnie od C(1)... S. A. w P. i T... Sp. z o. o. w C. na rzecz zamawiającego Kolei Dolnośląskich S. A. w Legnicy kwotę 4 619,45 zł (cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 45 groszy) tytułem zwrotu kosztów strony postępowania odwoławczego. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28