Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-22, KIO 1397/22

Sygn. akt: KIO 1397/22 WYROK z dnia 22 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 i 20 czerwca 2022r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2022 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum S(1)... Sp. z o.o., S(2)... Sp. z o.o. ul. (...), O. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz przy udziale przystępującego: M... Sp. z o.o. ul. (...), W. po stronie zamawiającego orzeka 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum S(1)... Sp. z o.o., S(2)... Sp. z o.o. ul. (...), O. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum S(1)... Sp. z o.o., S(2)... Sp. z o.o. ul. (...), O. tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum S(1)... Sp. z o.o., S(2)... Sp. z o.o. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie zdobyte w konsorcjum

1   -   wynikałoby: a) który z członków Konsorcjum, wykonywał daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy b) wykonie usług przez ten sam skład Konsorcjum co składający obecnie ofertę c) doświadczenie poszczególnych wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum składającego ofertę zdobyte poza Konsorcjum. Nie przedłożenie odpowiednich dowodów na

2   -   usługi potwierdzające, że aktualni członkowie konsorcjum zdobyli doświadczenie w zakresie opisanym w SWZ. Zamawiający postąpił inaczej, jak sam przyznał i w dniu 24.03.2022r. po raz kolejny w stosunku do tego samego braku

3   -   Zamawiający nie mógł zaliczyć, do doświadczenia Wykonawcy doświadczenia zdobytego w konsorcjum w innym składzie, jeśli jego rola (zakres realizowanych zadań) w tym konsorcjum nie został określona. Zamawiający nie

+326 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28