Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-07-12, KIO 1610/22 premium

Sygn. akt: KIO 1610/22 WYROK z dnia 12 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Z... sp. z o.o. z siedzibą w T. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Piekary Śląskie orzeka: 1. Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu nr 2.1.2 odwołania; 2. W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 3. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Z... sp. z o.o. z siedzibą w T. i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez wykonawcę Z... sp. z o.o. z siedzibą w T. tytułem wpisu od odwołania, 3.2. zasądza od wykonawcy Z... sp. z o.o. z siedzibą w T. na rzecz zamawiającego - Gminy Piekary Śląskie kwotę 4 650,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) stanowiącą uzasadnione koszty postępowania odwoławczego poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów noclegu pełnomocnika. Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28