Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-01, KIO 1845/22

Sygn. akt: KIO 1845/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 28 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez wykonawcę H... GmbH, T., w postępowaniu prowadzonym przez Agencja Uzbrojenia, Warszawa, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę H... GmbH, T., i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ........................................ Sygn. akt: KIO 1845/22 UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wykonawcy H... GmbH (dalej "Odwołujący") zarzucając zamawiającemu Agencji Uzbrojenia (dalej "Zamawiający") naruszenie: (1) art. 18 ust. 3 PZP...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak zasadności zastrzeżeni tajemnicy przedsiębiorstwa ze względu na brak dowodów

1   -   przedstawiania w każdym przypadku stosownych dowodów, Odwołujący wskazał, że Zamawiający zarzucił Odwołującemu w decyzji o odtajnieniu, że "w celu skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa winien przedstawić Zamawiającemu umotywowane stanowisko wraz z udowodnieniem zasadności zastrzeżenia, tj. przedłożyć dowody na potwierdzenie swojego stanowiska, nie ograniczając

2   -   2322/21. Odnosząc się do braku przedstawienia dowodów, Odwołujący wskazał, że Zamawiający w żaden sposób nie wyjaśnia, dlaczego jedynie przedstawienie dowodów w tym zakresie potwierdzałoby zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W ocenie Odwołującego bezwzględny wymóg przedstawienia dowodów w celu wykazania spełnienia przesłanek

3   -   podlegających analizie w kontekście weryfikacji zasadności zastrzeżenia informacji, brak w nim merytorycznej argumentacji wykonawcy co podstaw uznania, iż zastrzeżone dokumenty zasługują na ochronę. Odwołujący de facto nie odnosi się do zastrzeżonych informacji w treści uzasadnienia, ale powołuje się na ogólną definicję informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oświadczając, iż zostały spełnione przesłanki

+136 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28