Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-07-20, KIO 1707/22 premium

Sygn. akt: KIO 1707/22 WYROK z dnia 20 lipca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Bartosz Stankiewicz Agnieszka Trojanowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2022 roku przez wykonawcę C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie orzeka: 1. Oddala odwołanie w całości; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. i: a. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. tytułem wpisu od odwołania, b. nakazuje zwrot kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) na rzecz Odwołującego - C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. uiszczonej tytułem nadpłaconego wpisu od odwołania, c. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tryb postępowania wolna ręka

1   -   usługi żywienia pacjentów Zamawiającego, w trybie konkurencyjnym. Jednakże zwlekał z wszczęciem postępowania przetargowego prawie 7 miesięcy. Zamawiający udzielając zamówienia z wolnej ręki naruszył wskazywane przez Odwołującego przepisy

2   -   udzielania zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy zastosowanie innego, konkurencyjnego trybu postępowania, nie jest możliwe. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

3   -   w sposób nieprawidłowy czynności wyboru trybu prowadzenia postępowania w formie z wolnej ręki oraz wybór oferty innego Wykonawcy

+96 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28