Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-22, XXIII Zs 13/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 13/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Komór Protokolant: sekr.sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. ze skargi Polskiej Agencji (...) w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2021 r., sygn. akt KIO 3482/21 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego Polskiej Agencji (...) w W. na rzecz przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 12 500 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych tytułem kosztów postępowania skargowego. Aleksandra Komór Sygn. akt XXIII Zs 13/22 UZASADNIENIE Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako: KIO, Izba) wyrokiem z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt KIO 3482/21 z odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez odwołującego (...) Sp. z o. o. w W. w postępowaniu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium konsorcjum gwarancja

1   -   i określenia horyzontu czasowego ważności wadium, wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji bankowej wystawianej przez (...)Bank Spółka

2   -   ponieważ zaistnienie przesłanek wypłaty kwoty wadium w końcowym okresie ważności gwarancji uniemożliwiłoby w praktyce realizację gwarancji z uwagi na procedury formalne

3   -   7 przywołanego artykułu potwierdza, że wadium może zostać ustanowione w formie gwarancji bankowej. Taka redakcja przepisów jasno

+77 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28