Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-01, KIO 1861/22

Sygn. akt KIO 1861/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lipca 2022 r. przez wykonawcę S... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W. w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawcy F... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Miejskiemu Zarządowi Dróg w Częstochowie unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę F... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., powtórzenie badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty wykonawcy F... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 2. kosztami postępowania obciąża Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę S... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W., tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z SWZ

1   -   zarzutów, Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty złożonej przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., jako oferty najkorzystniejszej; 2. odrzucenie oferty Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o.; ewentualnie 3. nakazanie Zamawiającemu wezwania Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień

2   -   podczas gdy powinna ona podlegać odrzuceniu. Gdyby nie naruszenia zamawiającego, to oferta Odwołującego mogłaby zostać wybrana jako

3   -   dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła co następuje: Zamawiający w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ albo specyfikacja) określił warunki udziału

+88 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28