Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-01, KIO 1861/22 premium

Sygn. akt KIO 1861/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lipca 2022 r. przez wykonawcę S... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W. w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawcy F... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Miejskiemu Zarządowi Dróg w Częstochowie unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę F... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., powtórzenie badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty wykonawcy F... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 2. kosztami postępowania obciąża Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę S... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W., tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego art 122

1   -   odwołanie należy uwzględnić. Ani ze zobowiązania podmiotu trzeciego, ani z późniejszych wyjaśnień Przystępującego nie wynika, aby podmiot trzeci w ramach realizacji zamówienia zamierzał wykonywać obiekt mostowy. Brak zobowiązania podmiotu trzeciego w tym zakresie; nie zostało

2   -   Zamawiający nie wymagałby dookreślenia w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów zakresu robót, jakie będzie wykonywał podmiot udostępniający. W zobowiązaniu złożonym przez podmiot trzeci, załączonym, do oferty Przystępującego, wyraźnie

3   -   oświadczenia o zakresie robót, jakie podmiot trzeci będzie wykonywał w ramach umowy. Zgodnie z art. 118 ust. 4 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, w zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot trzeci oprócz zakresu dostępnych mu zasobów

+43 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28