Stosowanie procedur ustawy - Prawo zamówień publicznych, przy budowie elektrowni wiatrowej oraz zespołu takich elektrowni w celu produkcji energii elektrycznej

Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) został określony w art. 3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż określone w pkt 1 - 3 , podmioty, jeżeli zamówienia jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 122, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1 - 3, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio, wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów lub akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego. Z kolei art. 122 ust. 1 pkt 3 Pzp stanowi, iż przepisy rozdziału "Zamówienia sektorowe" stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli zamówienia jest udzielane w celu wykonywania działalności tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28