Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-07-06, KIO 1668/22 premium

Sygn. akt: KIO 1668/22 WYROK z dnia 6 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Ć..., Al. (...), W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, przy udziale wykonawców: 1) K(1)..., Al. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 2) K(2)..., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Ć... z siedzibą w W., wezwanie ww. wykonawcy do uzupełnienia wykazu usług na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 35"

1   -   r. poz. 1166) jest przepis art. 35 (1), zawierający analogiczne unormowania względem

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28