Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-25, KIO 1209/22 premium

Sygn. akt: KIO 1209/22 WYROK z 25 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 24 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 2 maja 2022 r. przez wykonawcę S... S.A. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu przy udziale wykonawcy p... Sp. z o.o. z siedzibą w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego S... S.A. z siedzibą w W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 r., poz. 1129 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby do Sądu Okręgowego w Warszawie Przewodniczący: ...................................................... Sygn. akt: KIO 1209/22 Uzasadnienie Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu...

Przykładowe fragmenty dla hasła 108 ust 1 pkt 5 pzp

1   -   i zaniechania Zamawiającego, zarzucając mu: 1. naruszenie art. 16 w zw. z art. 128 ust. 1 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 2) lit b) Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego

2   -   wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym z postępowania

3   -   do skorzystania z art. 128 ust. 1 Pzp zobowiązującego Zamawiającego do wezwania wykonawcy

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28