Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-01-25, XXIII Zs 145/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 145/21 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego - (...) Szpital (...) w K., odwołującego - (...) sp. z o.o. w G. przystępującego po stronie zamawiającego - (...) sp. z o.o. w G. na skutek skargi przystępującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 22.10.2021 r., sygn. akt KIO 2958/21 postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić na rzecz przystępującego - (...) sp. z o.o. w G. ze Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Warszawie 11 250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od skargi. Sygn. akt XXIII Zs 145/21 UZASADNIENIE W piśmie datowanym na 19.01.2022 r. skarżący wskazał, że cofa skargę w całości (k.83). Z tych przyczyn należało orzec jak w pkt 1 niniejszego postanowienia (art. 579 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych w zw. z art. 391 par. 2 k.p.c.). W pkt 2 zwrócono połowę opłaty sądowej zgodnie z art. art. 579 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych w zw. z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28