Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-01-28, XXIII Zs 144/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 144/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia SO Anna Gałas || Protokolant: || sekr. sądowy Weronika Banach || po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Gminy P., przystępującego po stronie zamawiającego wykonawcy (...) Centrum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., odwołującego (przeciwnika skargi) wykonawcy W. S. na skutek skargi przystępującego wykonawcy od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3134/21 I. oddala skargę, II. zasądza od (...) Centrum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz W. S. 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sędzia Anna Gałas Sygn. akt: XXIII Zs 144/21 UZASADNIENIE Gmina P., zwana dalej "zamawiającym", działając na podstawie przepisów ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze zm. - dalej jako: ustawa PZP), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na "Świadczenie usług odbioru, transportu i ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28