Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-29, KIO 1543/22

Sygn. akt: KIO 1543/22 WYROK z dnia 29 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Marta Słoma Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 9 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Arena Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Telewizję Polską S. A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy Value Media sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu jako zarzut 2, 3, 4. 2. W pozostałym zakresie uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach wezwanie wykonawcy Value Media Sp. z o. o. do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia istotnych części składowych ceny oferty w zakresie kampanii outdoor-tablice oraz outdoor- autobusy. 3. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża przystępującego Value Media Sp. z o. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie jako kryterium oceny ofert

1   -   o., dokonania ponownego badania i oceny ofert. Odwołujący wniósł również o przeprowadzenie

2   -   z sekcją 15 SWZ pn. "Kryteria oraz sposób oceny ofert" oferta oceniana była na podstawie następujących kryteriów: cena oferty (waga: 5%), opust przy zakupach

3   -   kwestionowanymi składnikami ceny wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a cenami wykonawcy Sigma

+40 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28