Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-21, KIO 1437/22 premium

Sygn. akt: KIO 1437/22 WYROK z dnia 21 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie dnia 20 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 30 maja 2022 r. przez wykonawcę K. Ł. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P..., P. (...), w postępowaniu prowadzonym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w całości i nakazuje zamawiającemu w zakresie części 4, 5, 6, 15 postępowania: - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia oferty odwołującego, - powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 3. Zasądza od zamawiającego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rzecz odwołującego K. Ł. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P..., P. (...) kwotę 13 600 zł (słownie: trzynaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła warunki literalnie

1   -   postępowaniu. Zdaniem Odwołującego, bazując na literalnej wykładni warunków określonych w SWZ, nie było

2   -   jego treść nie potwierdza spełniania warunków lub braku istnienia podstaw do

3   -   czy brak precyzji w sformułowaniu warunków udziału w postępowaniu nie mogą

+20 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28