Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-17, KIO 1433/22 premium

Sygn. akt: KIO 1433/22 WYROK z dnia 17 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2022 r. przez odwołującego: A... sp. z o.o. z siedzibą w K. (ul. (...), K.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa), przy udziale wykonawcy: P... Sp. z o.o. z siedzibą w G. (ul. (...), G.), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie dotyczące zarzutu naruszenia: a) art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie zaniechania odrzucenia oferty (a w konsekwencji dokonanie jej oceny i wyboru jako najkorzystniejszej) firmy P... sp. z o.o. z siedzibą w G. z powodu nie wniesienia wadium oraz b) art. 74 ust.1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; W pozostałym zakresie umarza postępowanie odwoławcze; 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: A... sp. z o.o. z siedzibą w K. (ul. (...), K.) i: 2.1. zalicza w poczet ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28