Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-11, KIO 1162/22 premium

Sygn. akt: KIO 1162/22 WYROK z dnia 11 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 11 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2022 r. przez: wykonawcę A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (Juszkowo), ul. Zakątek 1 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności odrzucenia oferty A... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. z postępowania i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (Juszkowo), ul. Zakątek 1 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim...

Przykładowe fragmenty dla hasła opis przedmiotu zamówienia odpady

1   -   w SWZ w rozdziale IV "Opis przedmiotu zamówienia" w ust. 4 pkt 1. zamawiający wskazał, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. odbiór odpadów komunalnych o kodzie 150102 - "Opakowania

2   -   tabela na stronie 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu zamówienia). Przy czym zasady zbierania odpadów tworzyw sztucznych począwszy od roku

3   -   lub wartość 0,00 IV. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruszcz Gdański. 2. Zamówienie jest podzielone na 3 odrębne części (zadania): 1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na

+294 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28