Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-11, KIO 1162/22 premium

Sygn. akt: KIO 1162/22 WYROK z dnia 11 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 11 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2022 r. przez: wykonawcę A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (Juszkowo), ul. Zakątek 1 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności odrzucenia oferty A... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. z postępowania i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (Juszkowo), ul. Zakątek 1 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim...

Przykładowe fragmenty dla hasła inna omyłka niepowodująca istotnych zmian

1   -   przez 0,00 Mg nie powoduje zmiany ceny oferty. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, powoduje, że nie znajdzie zastosowania przesłanka

2   -   zamawiający poprawia w ofercie 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając

3   -   wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie

+53 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28