Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-28, KIO 663/22

Sygn. akt: KIO 663/22 WYROK z dnia 28 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2022 r. przez odwołującego MDM Klima Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Instytut Kolejnictwa w Warszawie przy udziale wykonawcy E. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IGLO-Klima E. S. w Jakubowicach Konińskich przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego MDM Klima Sp. z o. o. w Warszawie i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego MDM Klima Sp. z o. o. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od odwołującego MDM Klima Sp. z o. o. w Warszawie na rzecz zamawiającego Instytutu Kolejnictwa w Warszawie kwotę 3 600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamawiający wymagał przedmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie

1   -   dnia 1 lutego 2022 r., w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Ponadto zamawiający umożliwił wykonawcy IGLO- KLIMA E. S. uzupełnienie dokumentów przedmiotowych w postaci kart katalogowych w ramach wyjaśnień treści oferty z

2   -   z.p. nie przewidziano poprawienia przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający błędnie uznał, że odwołujący - w odpowiedzi na wezwanie z dnia 28 stycznia 2022 r. - dokonał poprawienia przedmiotowego środka dowodowego. Kiedy w rzeczywistości odwołujący dokonał uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, co jest postępowaniem zgodnym z

3   -   V. Przystępujący złożył ofertę bez przedmiotowych środków dowodowych, do uzupełnienia których zamawiający wezwał go w dniu 28.01.2022 r. W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 01.02.2022 r. złożono wymagany wykaz urządzeń i karty katalogowe. VI. W dniu 04.02.2022 r

+180 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28