Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-31, KIO 1287/22 premium

Sygn. akt: KIO 1287/22 WYROK z dnia 31 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Robert Skrzeszewski Ryszard Tetzlaff Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2022 roku Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 maja 2022 r. przez wykonawcę T... Spółka akcyjna w M. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach przy udziale wykonawcy P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. umarza odwołanie w zakresie zarzutów naruszenia: a) art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) poprzez brak odwołania w pkt 5.9 specyfikacji warunków zamówienia do punktu 5.1 ppkt 3.3, b) art. 16 pkt 1 w zw. z art. 116 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych poprzez brak określenia w pkt 15.1 sumy gwarancyjnej ubezpieczenia dla części III, przy określeniu dwóch różnych sum dla części II, oraz brak odwołania się do wymagań zawartych w pkt 5.1 ppkt 3.3, c) art. 99 ust. 1...

Przykładowe fragmenty dla hasła prawo opcji termin waloryzacja

1   -   ustawy poprzez określenie zbyt krótkiego terminu rozpoczęcia świadczenia usług w ramach prawa opcji, co stanowi naruszenie zasady proporcjonalności

2   -   Zamiast: "1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji obejmującej do ... % przedmiotu umowy w

3   -   wyżej, przy rozpoznawania zarzutu dotyczącego terminu realizacji przez zamawiającego prawa opcji. Z uwagi na powyższe orzeczono

+87 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28