Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-06, KIO 1337/22 premium

Sygn. akt: KIO 1337/22 WYROK z dnia 6 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2022 r. przez Odwołującego - B... Spółka Akcyjna, ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki przy udziale Wykonawcy C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, (...), L. przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2 Zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3.847 zł 14 gr. (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych czternaście groszy) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika i kosztów dojazdu; 2.3 Nakazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 10.000 zł 00 gr...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28