Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-26, KIO 1235/22 premium

Sygn. akt: KIO 1235/22 WYROK z dnia 26 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Ewa Sikorska Maksym Smorczewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2022 r. przez wykonawcę (...) sp. z o. o. z siedzibą w G. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) S.A. z siedzibą w S. oraz (...) S.A. z siedzibą w S. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1235/22 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę (...) sp. z o. o. z siedzibą w G. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez (...) sp. z o. o. z siedzibą w G. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy (...) sp. z o. o. z siedzibą w G. na rzecz Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni kwotę 4 352 zł 22 gr (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia dwa grosze) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28