Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-28, KIO 1005/22 premium

Sygn. akt: KIO 1005/22 WYROK z dnia 28 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę: P... Sp. z o.o., ul. (...), K. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów przy udziale wykonawcy R... Sp. z o. o., ul. (...), W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę R... Sp. z o.o. Oddział w O. pomimo, że wskazał on w treści swojej oferty, dla frakcji wskazanych w pkt 3.A pkt 9) i 10) podmioty do których zamierza przekazać odpady w celu ich zagospodarowania, które nie są instalacjami i nie posiadają wymaganych przepisami prawa oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia zezwoleń w tym zakresie, z uwagi na potwierdzenie się wskazanego wyżej zarzutu. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Kunów, ul. Warszawska 45B, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zezwolenie tajemnica

1   -   status instalacji i wymagane prawem zezwolenia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa? Nie sposób nawet wyobrazić

2   -   zaniechanie udostępnienia Odwołującemu: uzasadnienia zastrzeżeń tajemnicy przedsiębiorstwa dla dokumentów i informacji

3   -   na dzień składania ofert wymagane zezwolenia do przetwarzania odpadów) (...)" oraz 3

+72 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28