Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-19, KIO 892/22 premium

Sygn. akt: KIO 892/22 WYROK z dnia 19 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Członkowie: Luiza Łamejko Michał Pawłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie dnia 15 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 28 marca 2022 r. przez odwołującego V... Sp. z o. o. z siedzibą w K., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Miejską Kraków - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 3. Zasądza od odwołującego V... Sp. z o. o. z siedzibą w K. na rzecz Zamawiającego Gminy Miejskiej Kraków - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna kwotę 1014 zł (słownie: tysiąc czternaście złotych, zero groszy). Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

Przykładowe fragmenty dla hasła gwarancja bankowa wadium okres zabezpieczenia

1   -   SWZ), 2) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art

2   -   roszczeń nawet gdyby przesłanka zatrzymania wadium ziściła się w okresie udzielonego poręczenia lub w okresie ważności gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej. Uwzględniając rodzaj wniesionego wadium przez Konkurenta, w szczególności fakt

3   -   Zamawiającego przy tak sformułowanej treści wadium jest odpowiednio - i zgodnie z intencją Ustawodawcy - zabezpieczony mają zatem jedynie charakter hipotetyczny

+114 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28