Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-16, KIO 1052/22 premium

Sygn. akt: KIO 1052/22 WYROK z dnia 16 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku przez wykonawcę G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: U... z siedzibą w miejsc. K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Uścimów z siedzibą w miejsc. Stary Uścimów orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Gminie Uścimów z siedzibą w miejsc. Stary Uścimów: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: U... z siedzibą w miejsc. K., powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Gminę Uścimów z siedzibą w miejsc. Stary Uścimów i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) uiszczoną przez wykonawcę G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: U... z siedzibą w miejsc. K. tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu

1   -   jej opłacenia, jeżeli nie wynika to z przedłożonego dokumentu ubezpieczeniowego, co doprowadziło do sytuacji, w której Zamawiający nie

2   -   jej opłacenie, jeżeli nie wynika to z przedłożonego dokumentu ubezpieczeniowego (...)". Ponadto stosownie do brzmienia postanowienia rozdziału XIX ust

3   -   kwietnia 2022 roku odnosząc się do treści wezwania Zamawiającego z dnia 5 kwietnia 2022 roku do uzupełnienia brakujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających

+55 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28