Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-14, KIO 857/22 premium

Sygn. akt: KIO 857/22 WYROK z 14 kwietnia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 13 kwietnia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 marca 2022 r. przez wykonawcę T... Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Z. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Lesko z siedzibą w Lesku orzeka: 1. Uwzględnia zarzuty nr 1 i 2 odwołania. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Gminę Lesko z siedzibą w Lesku i: 3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 3.2 zasądza od zamawiającego: Gminy Lesko z siedzibą w Lesku na rzecz odwołującego kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez odwołującego: T... Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Z. z tytułu wpisu od odwołania oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 r., poz...

Przykładowe fragmenty dla hasła unieważnienie postępowania z powodu braku możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia

1   -   przez niewłaściwe uzasadnienie decyzji Zamawiającego, z którego w żaden sposób nie wynikało wystąpienie przesłanek unieważnienia postępowania. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności polegającej na unieważnieniu postępowania, 2. rzetelnego badania możliwości zwiększenia kwoty, jaką może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, mając na uwadze bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

2   -   w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, braku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, 2. oferta T... Sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu znak (...), oferta T... Sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu znak (...) — na wykazanie: treści ofert składanych przez Odwołującego w dotychczasowych postępowaniach, zawyżenia przez Odwołującego ceny zawartej

3   -   ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej". W ocenie Izby czynność unieważnienia postępowania stanowiła skutek czynności dokonanych przez Zamawiającego z naruszeniem Pzp. W konsekwencji Izba

+150 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28