Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-06, KIO 3404/21

Sygn. akt: KIO 3404/21 WYROK z 6 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie 6 grudnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 19 listopada 2021 r. przez odwołującego: Fosfan S.A. z siedzibą w Szczecinie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego Fosfan S.A. z siedzibą w Szczecinie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (trzy tysiące sześćset złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do ...

Przykładowe fragmenty dla hasła nieprawidłowa stawka vat w obliczeniu ceny odpady

1   -   wskazując, że zawierała ona błąd w obliczeniu ceny, przez zastosowanie przez niego błędnej stawki podatku VAT. Odwołujący w swojej ofercie wskazał stawkę VAT w wysokości 23 %, zamiast stawki preferencyjnej w wysokości 8 %. W ocenie Odwołującego odrzucenie jego oferty z powodu zastosowania podstawowej stawki VAT było bezzasadne. Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości podstawowej zamiast preferencyjnej w żadnym razie nie stanowiło błędu w obliczeniu ceny. Gdyby Odwołujący zastosował w swojej ofercie niższą, niż tą wynikającą z obowiązujących przepisów, stawkę podatku od towarów i usług, to wówczas godziłoby to w zasady wynikające z przepisów Pzp

2   -   ponieważ oferta ta zawierała błąd w obliczeniu ceny - wykonawca w ofercie zastosował błędną stawkę podatku VAT. Zamawiający, w SWZ, w rozdziale XI wskazał sposób obliczenia ceny oferty. Zgodnie z treścią punktu 3 w ofercie cenowej wykonawca miał wpisać cenę netto (za załadunek, transport, gospodarowanie 1 Mg odpadu), stawkę podatku VAT i cenę brutto (zawierającą podatek VAT). A zatem, istotne były w tym przypadku wszystkie trzy elementy - cena netto, podatek VAT, cena brutto. Zamawiający nie określił w SWZ stawki podatku VAT od towarów i usług jaką należało przyjąć do obliczenia ceny. To wykonawca w ofercie, wraz z ceną powinien również przedstawić prawidłową stawkę VAT. Zgodnie z art. 41 ustawy

3   -   2011 r., gdzie wskazano: "Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych przesłanek

+59 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28