Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-05, KIO 1078/22 premium

Sygn. akt: KIO 1078/22 WYROK z dnia 5 maja 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku przez wykonawcę D... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna (dawniej - Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w całości i nakazuje unieważnienie czynności unieważnienia postępowania dokonanej na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna (dawniej - Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach i: a. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - D... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania, b. zasądza od Zamawiającego - Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna (dawniej - Katowicka ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wojna ukraina

1   -   się na negatywne skutki gospodarcze wojny wywołanej zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, wciąż trwającym stanem epidemii a

2   -   S.A., pomimo toczącej się wojny w Ukrainie, trwającego stanu epidemii, postępującej inflacji

3   -   panującej sytuacji gospodarczej związanej z wojną w Ukrainie, wpływem kończącej się epidemii, postępującej

+3 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28