Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-28, KIO 970/22 premium

Sygn. akt: KIO 970/22 WYROK z dnia 28 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę Z. F. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E... w T. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasta Tychy - Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach przy udziale wykonawcy B... Sp. z o.o. sp. k. siedziba N. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 970/22 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawcę Z. F. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E... w T. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

Przykładowe fragmenty dla hasła sprostowania omyłek w wykazie doświadczenia

1   -   z o.o. sp. k., w wykazie usług, na potrzeby wykazania wymaganego doświadczenia była realizowana w ramach konsorcjum z Odwołującym. Ku zdziwieniu Odwołującego, w poświadczeniu wydanym przez M... (ale

2   -   informacji czy faktycznie "doszło do omyłki w powyższym referencjach"? Jeżeli tak prosimy o przesłanie kopii sprostowania przedmiotowego poświadczenia." Odwołujący wskazał, że kuriozalnym i niezrozumiałym jest w tym przypadku działanie Zamawiającego, które w sposób jednoznaczny narusza zasady uczciwej

3   -   Zamawiający otrzymał ww. Wykonawcy uzupełniony wykaz usług o wymagane warunkiem udziału powierzchnie w m[2] wraz z fakturami

+250 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28