Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-12-13, XXIII Zs 120/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 120/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || SSO Andrzej Kubica || Protokolant: || sekr. sądowy Weronika Żołdak || po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. oraz D. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. z udziałem: przeciwnika skargi zamawiającego Gminy K. uczestnika postępowania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2021 r., sygn. akt KIO 1909/21, KIO 2071/21 1. oddala skargę, 2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. oraz D. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. na rzecz przeciwnika skargi zamawiającego Gminy K. 5.400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego, 3. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółka z ograniczoną ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zastępstwo uczestnika postępowania w postępowaniu skargowym

1   -   pkt 63 p.z.p. W odpowiedzi na skargę uczestnik (...) sp. z o.o. wniósł o oddalenie skargi w całości oraz o obciążenie skarżącego kosztami postępowania, w tym zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. Odpowiedź

2   -   na rzecz Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uczestnik (...) sp. z o.o. pismem

3   -   mając ogólne przepisy dotyczące stawek zastępstwa procesowego. Stroną postępowania, która powinna być obciążona kosztami obu postępowań skargowych był przeciwnik skargi. Na koszty złożyły się koszty zastępstwa procesowego uczestnika i zamawiającego po 5.400

+241 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28