Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-09-10, KIO 2482/21

Sygn. akt KIO 2482/21 WYROK z dnia 10 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 6 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 23 sierpnia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Predictive Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu pn. Dostawa aktualizacji do najnowszej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania SPSS (nr postępowania IS-WAZ.271.6.2021) prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Centrum Informatyki Statystycznej z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz dokonanie badania i oceny złożonych ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) - stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wsparcie techniczne oprogramowanie równoważne licencja

1   -   najnowszej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania SPSS. Zamawiający dopuszcza dostawę nowej licencji na oprogramowanie równoważne obejmujące funkcjonalność statystyczną, prezentacyjną i

2   -   license 2 4. Wymagania dla oprogramowania równoważnego Oprogramowanie równoważne musi spełniać poniższe wymagania: 4.1. Wymagania ogólne: 1) Licencja ważna na czas nieoznaczony. 2) Licencja na jednoczesnych użytkowników. Sygn. akt

3   -   konieczności kolejnego logowania. 5) Wersja oprogramowania możliwa do zarządzania poprzez serwer licencji. 6) Pełne wsparcie dla systemu Windows 10. 7) Roczny serwis techniczny dla licencji. Serwis techniczny musi obejmować dostarczenie nowej wersji oprogramowania, jeśli ta pojawi się w

+59 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28