Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2022-05-12, C-54/21

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 12 maja 2022 r.(1) Sprawa C-54/21 Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco Sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy lnstytut Badawczy przeciwko Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pozostali uczestnicy postępowania: ARUP Polska sp. z o.o., CDM Smith sp. z o.o., Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., ARCADlS Sp. z o.o., HYDROCONSULT sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą, Polska) Postępowanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 21 - Poufność - Uzasadniony wniosek o zachowanie poufności i dowód - Uprawnienia instytucji zamawiającej - Zastrzeżenie poufności - Uzasadnienie - Modyfikacja zakresu poufności w prawie krajowym - Tajemnica przedsiębiorstwa - Dyrektywa (UE) 2016/943 - Stosowanie - Ocena poufności w odniesieniu do danej kategorii dokumentów - Wykluczenie - Zindywidualizowana ocena 1. W ramach niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zwrócono się do Trybunału o określenie granic poufności informacji przedstawianych przez oferentów wraz z ich ofertami w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 18 ust. 3

1   -   zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia)? 3) Czy wyrażona w art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/24 zasada

2   -   na mocy przepisu prawa krajowego (art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych), które uniemożliwia

3   -   konkurencji pomiędzy wykonawcami". 47. Chociaż art. 55 ust. 3 dyrektywy 2014/24 odnosi się

+59 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28